Pagina wordt geladen ...

Vind hier je baan

Selecteer hieronder je type baan

De elementenvlieger van EN uitzendbureau

Doe de test en ontdek jouw sterke en zwakke punten in vijf minuten. De test is geschikt voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

Doe de test

Privacy Statement

1. Inleiding

EN Uitzendbureau hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. EN Uitzendbureau heeft daarom dit privacy statement opgesteld. EN Uitzendbureau behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Dit privacy statement geeft u inzicht in de wijze waarop EN Uitzendbureau in voorkomende situaties uw persoonsgegevens beheert conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

2. Wie zijn wij

EN Uitzendbureau

Stephensonstraat 65

7903 AS  Hoogeveen

Telefoon: 088 020 8500

Fax:   088 020 8501

E-mail: info@enuitzendbureau.nl
 

EN Uitzendbureau is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.
 

EN Uitzendbureau schakelt andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. EN Uitzendbureau blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt EN Uitzendbureau contractuele afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.
 

3. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over (de apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.
 

4. Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verzamelen. U kunt zich via onze website inschrijven via ons aanmeldformulier ‘werkzoekende’, u kunt reageren op een vacature of ons contactformulier invullen.


In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken volgens de AVG:

 • Als u EN Uitzendbureau toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw   persoonsgegevens (deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken);
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals voor loonbelastingen geldt.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen. Dit gaat om: uitzenden, payroll, salarisadministratie, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.

Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij u niet aan het werk zetten en u volledig van dienst zijn. Wij hebben deze gegevens nodig voor onder andere:

 • Contact met u op te nemen.
 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • De arbeidsovereenkomst op te stellen.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Loonbetalingen te doen.
 • Informatie te verstrekken in geval van wijzigingen die van toepassing zijn op uw gegevens.
 • U aan te melden bij de ziektewet uitvoerder
 • Het toesturen van nieuwsbrieven, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld.
 • Het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtgever.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Het aanvragen van subsidies en premiekortingen.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

EN Uitzendbureau kan als u werkzoekende, kandidaat, (tijdelijke) werknemer en/of zakelijke relatie bent van EN, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.
 

Werkzoekende of kandidaat

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum vitae (cv)
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto, Linked-In)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is voor toepassing van de wet

(Tijdelijke) Werknemer  

Indien u voor EN Uitzendbureau of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan EN Uitzendbureau onderstaande gegevens verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bank- en/of girorekeningnummer  
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • IBAN
 • Naam rekeninghouder
 • Scan identiteitsbewijs
 • Vervaldatum identiteitsbewijs
 • Loonheffingskorting
 • StiPP pensioen opvragen
 • Datum in dienst
 • Functienaam
 • CAO inschaling
 • Bruto uurloon
 • Bedrijfsnaam inlener
 • Curriculum vitae (cv)
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede de beëindiging ervan
 • Eventuele referenties
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is voor toepassing van de wet

8. Derden

EN Uitzendbureau kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens EN Uitzendbureau diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.
 

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. EN Uitzendbureau de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.
 

9. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder genoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.
 

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via mail, per telefoon of per brief ( zie gegevens onder 2) verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dit gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.
 

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt dan zullen wij dit rectificeren.
 

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.
 

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u via mail, per telefoon of per brief ( zie gegevens onder 2) een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkings-beperking op elk gewenst moment via via indienen.
 

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.
 

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen via mail, per telefoon of per brief ( zie gegevens onder 2). U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.
 

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via mail, per telefoon of per brief ( zie gegevens onder 2) verzoeken al uw gegevens te verwijderen.
 

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
 

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of als u anders verzoekt.
 

Voor de behandeling van uw verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.
 

10. Beveiliging

EN Uitzendbureau doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is EN Uitzendbureau met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
 

11. Bewaartermijn

EN Uitzendbureau bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. Bij jouw inschrijving zullen jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor Werving en selectie doeleinden binnen EN Uitzendbureau. Na afloop van de procedure zullen wij jouw gegevens veilig opslaan in ons archief, tenzij je ons nadrukkelijk verzoekt je gegevens te verwijderen.
 

12. Bewaarplaats

En Uitzendbureau bewaart persoonsgegevens digitaal in de eigen data-omgeving en, voor zover nodig, op papier in gesloten kasten en/of ruimtes. Alleen daartoe aangewezen medewerkers hebben toegang tot deze gegevens.
 

13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door EN Uitzendbureau, dan kunt u per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen via via mail, per telefoon of per brief ( zie gegevens onder 2).

Indien u het niet eens bent met het gebruik door EN Uitzendbureau van uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of op telefoonnummer 088-1805-250)
 

14. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via mail of per telefoon (zie voor gegevens bij 2)
 

15. Wijzigingen

EN Uitzendbureau behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen EN Uitzendbureau en een betrokkene.
 

16. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je nu aan en ontvang circa een keer per maand onze nieuwste vacatures en handige sollicitatietips! Wij verstrekken je gegevens niet aan derden en je kunt je op elk gewenst moment weer afmelden.

Aanmelden
keurmerken vcu keurmerken lloyds keurmerken nbbu keurmerken sna
sitemap | contact | hoger in Google dotsolutions